Vandenlenčių parko taisyklės

Sąvokos:
Parkas – vandenlenčių pramogų kompleksas, esantis Pajuostės pl. 27A, Panevėžys.
Operatorius – VšĮ „Panevėžio vandens parkas“, juridinio asmens kodas 35162411, buveinės adresas Pajuostės p. 27A, Panevėžys.
Lankytojas – kiekvienas Parke esantis asmuo. Lankytoju laikomas kiekvienas asmuo, kuris operatoriaus nustatyta tvarka įsigijo bilietą, gavo leidimą ar kitais Operatoriaus nustatytais būdais pateko į Parką ir / ar naudojasi jo teikiamomis paslaugomis.
Interneto svetainė – Svetainė, esanti adresu www.wakepanevezys.lt

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Šios taisyklės nustato Parko Lankytojų aptarnavimo (paslaugų tiekimo) tvarką, privalomuosius saugumo ir kitus reikalavimus Lankytojams, Parko Operatoriaus ir Lankytojų teises, pareigas bei jų atsakomybę.
1.2. Šios taisyklės yra taikomos visiems Lankytojams. Kiekvienas Lankytojas privalo laikytis šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.
1.3. Teisę naudotis Parke teikiamomis paslaugomis Lankytojas įgyja tik įsigijęs bilietą, gavęs leidimą ar kitais Operatoriaus nustatytais būdais patekęs į Parką. Bilietų įsigijimo bei kitais su tuo susijusias sąlygas nustato šios taisyklės.
1.4. Kiekvienas Lankytojas, įsigijęs bilietą ir patekęs į Parką automatiškai patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis taisyklėmis ir įsipareigoja besąlygiškai jų laikytis.

2. PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA
2.1. Lankytojai privalo Parko personalo nurodymu dėvėti apsaugines priemones (neskęstanti apsauginė liemenė, šalmas).
2.2. Atsižvelgiant į šiose taisyklėse numatytas išimtis, teisę naudotis Parko teikiamomis paslaugomis turi visų amžiaus kategorijų asmenys, mokantys plaukti.
2.3. Lankytojai, kurie yra jaunesni, nei 14 metų amžiaus gali naudotis Parko paslaugomis tik mokantys plaukti ir su juo lydinčių suaugusiųjų priežiūra, kurie kartu su jų prižiūrimais asmenimis yra atsakingi už šių taisyklių laikymąsi ir lydimų nepilnamečių asmenų saugumą.

3. BILIETO KAINA, ĮSIGIJIMO TVARKA
3.1. Bilietų į Parką kainas nustato Operatorius. Bilietų kainos skelbiamos Parko kasoje ir Interneto svetainėje.
3.2. Lankytojai bilietus gali įsigyti tik Internetinėje svetainėje.
3.3. Prieš įsigydami bilietus į Parką, Lankytojai privalo patvirtinti savo įsipareigojimą laikytis šių taisyklių.
3.4. Bilietai gali būti laikinai neparduodami:
3.4.1. dėl techninių kliūčių;
3.4.2. vykstant uždariems renginiams;
3.4.3. dėl per didelio Lankytojų skaičiaus;
3.4.4. kitais Operatoriaus nustatytais atvejais.
3.5. Į kainą yra įskaičiuota neskęstanti apsauginė liemenė ir šalmas.
3.6. Į kainą nėra įskaičiuota vandenlentė ir hidrokostiumas, išskyrus perkant abonementą.
3.7. Lankytojai Parke gali išsinuomoti reikalingą inventorių: vandenlentę, hidrokostiumą. Inventoriaus nuomos kainos skelbiamos Parko kasoje ir Interneto svetainėje.
3.8. Neatvykus į parką rezervuotu laiku, Parko personalas vienašališkai, turi teisę šį rezervuotą laiką anuliuoti ir / ar savo nuožiūra perleisti kitam Lankytojui. Tokiu atveju sumokėta suma Lankytojui nėra grąžinama ir / ar perkeliama kitam laikui.
3.9. Negalint suteikti paslaugos dėl gamtinių sąlygų, ar dėl įrangos gedimo, sumokėta kaina Lankytojui nėra grąžinama ir / ar perkeliama.

4. LANKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS
4.1. Lankytojas turi teisę:
4.1.1. Reikalauti, kad atsakingas Parko darbuotojas supažindintų su šiomis taisyklėmis prieš Lankytojui pradedant naudotis Parko teikiamomis paslaugomis.
4.1.2. Naudotis Parko paslaugomis tik sumokėjęs mokestį už naudojimąsi Parko paslaugomis ar kitais operatoriaus nustatytais būdais įgijęs teisę naudotis Parke teikiamomis paslaugomis.
4.1.3. Naudotis savo inventoriumi, t. y. vandenlente, apsaugos priemonėmis (neskęstančia liemene ir šalmu). Šiuo atveju Lankytojas prisiima visišką atsakomybę už inventoriaus tinkamumą ir kokybę bei privalo užtikrinti, kad šis inventorius nekeltų grėsmės Lankytojo ir / ar trečiųjų asmenų sveikatai ir gyvybei.
4.2. Lankytojas įsipareigoja:
4.2.1. Būdamas Parke ir naudodamasis jame teikiamomis paslaugomis, griežtai laikytis šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų ir rekomendacijų, viešosios tvarkos taisyklių, Parke esančių įspėjimų ir kitų su naudojimusi paslaugomis reikalavimų ir rekomendacijų, viešosios tvarkos taisyklių, Parke esančių įspėjimų ir kitų su naudojimusi paslaugomis susijusių ženklų ar nuorodų, o taip pat Operatoriaus atstovų žodinių instrukcijų dėl Parke esančių įrengimų ir naudojimosi jais.
4.2.2. Dėvėti neskęstančią apsauginę liemenę ir šalmą.
4.2.3. Pasinaudoję išsinuomotu inventoriumi, Lankytojas jį turi grąžinti į nuomos punktą tokios pat būklės, kokios jis buvo perduotas Lankytojui. Negrąžinus išnuomoto inventoriaus, Lankytojas Operatoriaus kasoje apmoka visą inventoriaus kainą, nustatytą operatoriaus.
4.2.4. Prieš pradėdamas naudotis Parko teikiamomis paslaugomis, įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia jomis naudotis. Neigiamos pasekmės, susijusios su šio įsipareigojimo nevykdymu, tenka pačiam Lankytojui.
4.2.5. Rūpintis savo asmeninių, taip pat ir iš Operatoriaus išsinuomotų daiktų saugumu.
4.2.6. Vykdyti Operatoriaus atstovų nurodymus dėl saugos reikalavimų ir šių taisyklių laikymosi Parke.
4.3. Lankytojams primygtinai rekomenduojama:
4.3.1. Naudotis Parke teikiamomis paslaugomis užsidėjus bet kokio tipo papuošalus ar kitus juvelyrinius dirbinus, plačius drabužius ar drabužius su raišteliais, sagtimis ar bet kokiomis kitomis metalinėmis detalėmis ar papuošimais.
4.3.2. Į Parką nesinešti brangių ir vertingų daiktų (papuošalų, laikrodžių, mobiliųjų telefonų ir pan.), kurie gali sugesti dėl drėgmės arba būti pamesti. Už pamestus ir/ar dingusius daiktus Parkas neatsako.

5. OPERATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS
5.1. Operatorius turi teisę:
5.1.1. Į Parką neįleisti asmenų, kurių elgesys gali sutrikdyti Parko tvarką, kelti pavojų kitų lankytojų saugumui, Parko būklei ir / ar prieštarautų visuomenėje priimtoms elgesio normoms.
5.1.2. Į Parką neįleisti asmenų, jei jie nesutinka laikytis ar nesupranta šių Taisyklių, taip pat asmenų, kurie yra apsvaigę nuo alkoholio, toksinų ar psichotropinių medžiagų.
5.1.3. Bet kuriuo metu pakeisti Parke teikiamų paslaugų sąrašą ir / ar jų įkainius be išankstinio įspėjimo.
5.1.4. Pašalinti iš Parko lankytojus, kurie pažeidžia Parko taisykles ar Parke elgiasi nesaugiai. Tokiu atveju pinigai lankytojams negrąžinami.
5.2. Operatorius įsipareigoja laikytis atitinkamų teisės aktų reikalavimų ir šių taisyklių nuostatų teikdamas paslaugas Lankytojams Parke.

6. REKOMENDACIJOS LANKYTOJAMS
6.1. Parko administracija rekomenduoja Parke planuojantiems pramogauti lankytojams įsitikinti, kad jų sveikatos būklė leidžia saugiai naudotis jame teikiamomis paslaugomis.
6.2. Parko administracija rekomenduoja Lankytojams atvykti bent 20 minučių ankščiau iki rezervacijos pradžios.
6.3. Parko administracija įspėja, Lankytojams apmokėjus už pramogas, bet neatvykus laiku ir / ar pavėlavus, sumokėti pinigai negrąžinami ar perkeliamas pramogos laikas.

7. BENDROSIOS SAUGOS ELGESIO TAISYKLĖS
7.1. Parke griežtai draudžiama:
7.1.1. naudotis Parko paslaugomis be apsaugos priemonių ir neišklausius instruktažo;
7.1.2. klaidinti gelbėtojus be pagrindo šaukiantis pagalbos, bėgioti, stumdytis, trukdyti kitiems Lankytojams naudotis Parko paslaugomis;
7.1.3. naudotis Parko paslaugomis dėvint netinkamą aprangą;
7.1.4. gadinti Parke esantį ar išnuomotą iš Operatoriaus inventorių;
7.1.5. šiukšlinti ir teršti Parko teritorijoje;
7.1.6. vaikus iki 14 metų palikti be suaugusiųjų priežiūros;
7.1.7. filmuoti ar fotografuoti išskyrus atvejus, kai gaunamas Operatoriaus leidimas.
7.2. Parke griežtai draudžiama lankytis:
7.2.1. asmenims, turintiems sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties asmens ar kitų lankytojų sveikatai ir / ar gyvybei;
7.2.2. asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų. Parko personalas turi teisę pareikalauti atlikti asmens girtumo testą ir išprašyti neblaivų lankytoją iš Parko, nekompensuojant sumokėto paslaugų mokesčio.

8. ATSAKOMYBĖ
8.1. Lankytojas, padaręs žalą Operatoriui ir / ar Parkui ar jame esančiam turtui, Lankytojų turtui ir / ar sveikatai, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai, negalią turintys asmenys, atsako jų tėvai ir globėjai.
8.2. Nepilnamečiai tėvai, globėjai ar kiti juos lydintys pilnamečiai asmenys yra atsakingi už kartu atvykusių nepilnamečių, negalią turinčių asmenų supažindinimą su Parko taisyklėmis ir už šių taisyklių laikymąsi.
8.3. Lankytojas, patyręs turtinę ir / ar neturtinę žalą Parke, nedelsdamas turi pranešti apie tai bet kuriam Operatoriaus atstovui, nurodydamas įvykio vietą, laiką ir aplinkybes, įvykį mačiusius asmenis. Jeigu lankytojas nesilaiko šios sąlygos, vėliau pateikti nusiskundimai ir pretenzijos nenagrinėjami.
8.4. Operatorius atsako už Lankytojo patirtus nuostolius, žalą ar susižeidimus, atsiradusius išskirtinai tik dėl Operatoriaus ar jo atstovų ir darbuotojų didelio neatsargumo ir tyčios.
8.5. Operatorius už Lankytojų sveikatai ir turtui kilusias pasekmes ar padarytą žalą neatsako, pretenzijų nepriima ir nenagrinėja, jei tos pasekmės atsirado dėl pačių Lankytojo neatsargumo, nesilaikant šių Taisyklių, įspėjamuosiuose ženkluose ir užrašuose teikiamos informacijos bei Operatoriaus atstovų teisėtų nurodymų nevykdymo.
8.6. Operatorius neatsako už Lankytojų asmeninius daiktus ar tai, kad jie buvo prarasti ir / ar sugadinti, įskaitant ir inventorių ar aprangą, kurie buvo apgadinti naudojantis Parko paslaugomis.
8.7. Operatorius savo nuožiūra už taisyklių nesilaikymą ar bet kurį jų pažeidimą, Lankytojui gali skirti piniginę baudą – 100EUR.

VANDENLENČIŲ PARKO WAKE PANEVĖŽYS
LANKYTOJO PATVIRTINIMAS

Operatorius: Všį „Panevėžio vandens parkas“, juridinio asmens kodas 305162411, buveinės adresas Pajuostės pl. 27A, Panevėžys

Šį patvirtinimą pasirašęs asmuo aiškiai supranta ir sutinka, kad Parke organizuojama veikla yra labai pavojinga ir apima rimtų sužalojimų ir / ar mirties riziką bei galimus turtinius nuostolius. Pasirašęs asmuo suvokdamas tokią riziką ir pavojus, savanoriškai sutinka patekti į Parką bei naudotis jo teikiamomis paslaugomis. Pasirašęs asmuo suvokdamas tokią riziką ir pavojus, savanoriškai sutinka patekti į Parką bei naudotis jo teikiamomis paslaugomis. Pasirašęs asmuo savanoriškai prisiima atsakomybę dėl visos galimos rizikos, susijusios su nuostoliais, žala, susižeidimais, kurių gali patirti Parko teritorijoje. Operatorius atsako už nuostolius, žalą ar sužeidimus, atsiradusius išskirtinai tik dėl Operatoriaus ar jo atstovų ir darbuotojų didelio neatsargumo ir tyčios.
Lankytojas pasirašydama(s) šį patvirtinimą, pripažįsta ir patvirtina, kad:
1. Buvo supažindintas su vandenlenčių parko taisyklėmis bei saugumo reikalavimais, visos taisyklių sąlygos jam yra išsamiai paaiškintos ir dėl jų vykdymo nekyla jokių klausimų ar abejonių, taip pat įsipareigoja šių taisyklių laikytis, prisiima visišką asmeninę asmeninę atsakomybę dęl bet kokių neigiamų pasekmių, susijusių su taisyklių pažeidimu.
2. Išklausė saugaus dalyvavimo Parko organizuojamoje veikloje instruktažą.
3. Nevartojo jokių alkoholinių, narkotinių, psichotropinių ar kitų medžiagų, kurios gali lemti Lankytojo reakcijos sulėtėjimą ar apsunkinti bet kokių fizinių veiksmų atlikimą.
4. Dalyvauja Parko veikloje savo apsisprendimu ir laisvu noru.
5. Yra veiksnus, geros fizinės būklės, neturi jokių sveikatos sutrikimų, kurie galėtų kelti pavojų Lankytojo ir / ar kitų asmenų sveikatai ir gyvybei.

Patvirtinu, kad aukščiau išdėstytos Taisyklės ir informacija yra tikra ir teisinga.
Taip pat, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinku gauti reklamines žinutes ir / ar nuolaidas, ir / ar naujienlaiškį, pateiktu elektroniniu paštu ir / ar mobilaus telefono numeriu.